Hà Nội Tập Trung Hỗ Trợ Sản Xuất Sản Phẩm Công Nghiệp Chủ Lực

Screenshot 6 5

Hà Nội đặt ra mục tiêu quan trọng trong năm 2024, đó là 100% các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực (SPCNCL) sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ từ thành phố. UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 302 /KH-UBND để thực hiện đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố Hà Nội trong năm 2024.

Theo kế hoạch, Hà Nội đặt ra mục tiêu quan trọng nhằm đạt được sự tham gia của 100% doanh nghiệp sản xuất SPCNCL trong việc hưởng các chính sách hỗ trợ của thành phố. Đồng thời, thành phố sẽ thu hút sự tham gia của 20-25 doanh nghiệp sản xuất SPCNCL, với khoảng 30-35 sản phẩm SPCNCL được công nhận tại thành phố trong năm 2023, trong đó có 10-15 sản phẩm được công nhận lần đầu.

Thành phố Hà Nội đặt trọng tâm vào việc phát triển các ngành công nghiệp và sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, khả năng tham gia sâu và đóng góp cao vào chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu. Đồng thời, những sản phẩm này sẽ có ý nghĩa nền tảng và tác động lan tỏa cao đến các ngành sản xuất và kinh tế khác. Thành phố cũng sẽ tập trung vào việc sử dụng công nghệ sạch và thân thiện môi trường.

Hà Nội cũng đặt ra mục tiêu nâng cao khả năng cạnh tranh của các SPCNCL và thúc đẩy hợp tác, liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp sản xuất SPCNCL tại Hà Nội và các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Kế hoạch cũng bao gồm việc cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh cho các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL tại Hà Nội, hỗ trợ họ phát triển khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, xét chọn và tôn vinh sản phẩm công nghiệp chủ lực, và đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư.

UBND thành phố Hà Nội đã giao Sở Công thương Hà Nội chủ trì thực hiện kế hoạch này với mục tiêu đảm bảo đạt được các mục tiêu và kết quả đã đề ra, đồng thời đảm bảo không có sự trùng lắp hoặc xung đột giữa các hoạt động liên quan. Họ cũng được yêu cầu xác định các tiêu chí cụ thể để lựa chọn các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL tham gia từng nội dung trong kế hoạch. Thành phố sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để tuyên truyền, quảng bá và tôn vinh thương hiệu SPCNCL Hà Nội và chương trình SPCNCL của thành phố.

UBND thành phố đặt ra yêu cầu rằng việc triển khai kế hoạch phải đảm bảo sự chính xác và tuân thủ các quy định để đạt được các chỉ tiêu và nhiệm vụ đã đề ra.